Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

data publikacji: 09-06-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z dniem 1 lipca 2015 r. zostanie uruchomiona strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 r. Beneficjenci upubliczniają na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytania ofertowe oraz wyniki postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów PO KL jak i PO WER:

  • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów PO KL zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto),
  • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów PO WER zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Do pobrania: