Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla beneficjentów Programów Operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020

data publikacji: 22-02-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o obowiązku publikacji zapytań ofertowych oraz wyników postępowań Beneficjentów realizujących dofinansowane projekty, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w nowej Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl). Narzędzie to służy upublicznianiu zapytań ofertowych przeznaczonych dla Beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (w tym m. in. PO WER i WRPO 2014+).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na dotychczas obowiązującej pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl Bazie Konkurencyjności EFS dla beneficjentów PO WER nie powinny być już upubliczniane nowe zapytania ofertowe. Blokada rejestracji nowych użytkowników w dotychczasowej bazie nastąpiła w dniu 31.12.2015 r. Konta zarejestrowanych użytkowników będą aktywne do 1.03.2016, w celu dokończenia upublicznionych już zapytań ofertowych, np. wskazanie wyłonionego wykonawcy. Po tej dacie konta zostaną dezaktywowane. Beneficjenci zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności powinni publikować wszystkie nowe zapytania ofertowe w ramach PO WER i WRPO 2014+ w Bazie Konkurencyjności FE pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń, można zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl.