Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

data publikacji: 18-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z uruchomieniem 7 grudnia 2015 r. Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl), dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obowiązek publikacji zapytań ofertowych w Bazie powstaje od dnia 1 stycznia 2016 r. dla nowo wszczętych postępowań.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż dotychczas obowiązująca pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl Baza Konkurencyjności EFS dla beneficjentów PO KL i PO WER obowiązuje jeszcze beneficjentów, którzy przed ww. terminem wszczęli postępowania, do czasu ich zakończenia.

Po 1 stycznia 2016 r. wszelkie nowe zapytania ofertowe powinny być publikowane przez Beneficjentów PO WER realizujących dofinansowane projekty, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w nowo uruchomionej Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl).

Powyższy obowiązek dotyczy zapytań ofertowych beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto. Dodatkowo zapisy umowy o dofinansowanie realizacji projektu PO WER precyzują obowiązek w powyższym zakresie: w przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług, oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Beneficjent jest zobowiązany uprzednio przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy w wyniku rozeznania, o którym mowa w zdaniu pierwszym Beneficjent uzyska mniej niż trzy oferty, jest zobowiązany udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powinni stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy. Zasada konkurencyjności nie znajduje zastosowania w przypadku zamówień opisanych w pkt. 1 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń, można zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl.