Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

data publikacji: 16-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż z dniem 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

UWAGA: Rejestracja jest możliwa tylko dla beneficjentów, którzy mają podpisane umowy o dofinansowanie projektu.

Baza konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Zasada ta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto. Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powinni stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy (30 tys. euro). Zasada konkurencyjności nie znajduje zastosowania w przypadku zamówień opisanych w pkt. 1 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych tzn. takich zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Ponadto zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

Publikowanie przez beneficjentów zapytań ofertowych w ramach realizowanych postępowań za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich jest możliwe od dnia jej uruchomienia. Termin od którego publikacja zamówień w Bazie jest obowiązkowa ustalany jest przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi. Dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obowiązek publikacji zapytań w Bazie istnieje w momencie wszczęcia postępowania od 1 stycznia 2016 r.

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń można zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy na ww. stronie internetowej zostały opublikowane instrukcje: „Jak dodać ogłoszenie”, „Jak znaleźć ogłoszenie” zawierające dodatkowe zalecenia i wskazówki.