Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Baza Usług Rozwojowych

data publikacji: 06-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości portal www.inwestycjawkadry.pl, na którym dostępny był Rejestr Usług Rozwojowych, 25 sierpnia 2016 r. został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. Nowa odsłona portalu będzie dostępna na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Baza Usług Rozwojowych jest pierwszą tego typu inicjatywą w Unii Europejskiej, wspierającą rozwój kompetencji pracowników małego i średniego biznesu. 11 sierpnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju stanowiące podstawę do prowadzenia rejestracji podmiotów, które za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych chcą świadczyć usługi podlegające współfinansowaniu w ramach regionalnych programów na lata 2014-2020. Baza stanowi darmowe, wielofunkcyjne i innowacyjne narzędzie informatyczne, które udostępnia firmom z branży szkoleniowej nowoczesną przestrzeń informacyjną. Stwarza ono przy tym możliwość prezentacji proponowanych usług, kadry kształcącej oraz porównania swojej pozycji na rynku wobec konkurencji. Polska jest jak na razie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który stworzył tak kompleksowy i wąsko sprofilowany projekt wsparcia w sektorze MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).

Tym, co wyróżnia wyszukiwarkę jest możliwość skorzystania z szansy na świadczenie usług dla klientów, którzy uzyskali dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach regionalnych programów. Połączenie tych dwóch systemów sprawia, że proces aplikowania o środki unijne na sfinansowanie szkoleń i doradztwa na rozwój firmy, a także wyszukiwanie ofert, które najlepiej odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstwa, będzie znacznie prostszy.

W nowej odsłonie Baza będzie dostępna na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również ze środków prywatnych. Narzędzie to będzie miało zatem uniwersalny charakter i nie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wdrażania projektów unijnych.

Baza Usług Rozwojowych zostanie również powiązana z Polską Ramą Kwalifikacji oraz ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji, co ułatwi użytkownikom pozyskanie informacji na temat zasad i warunków potwierdzenia zdobytych kwalifikacji.

Przedsiębiorca będzie zgłaszał się do operatora wybranego przez regionalną Instytucję Zarządzającą, otrzymywał dofinansowanie i samodzielnie wybierał usługi rozwojowe niezbędne dla rozwoju jego firmy. Mechanizm ten jest oparty na tzw. podejściu popytowym i będzie wdrażany w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania usług rozwojowych (PSF) na poziomie regionalnym.

System zakłada szereg rozwiązań pozwalających na efektywną ocenę jakości udzielanego wsparcia (np. wymóg dokonania oceny usługi przez uczestnika projektu pod kątem osiągnięcia zakładanego celu usług), mechanizmy prostego wyszukiwania i filtrowania konkretnych usług, a także zgłaszania zapotrzebowania na usługi, które w danym momencie nie są dostępne w Bazie (tzw. giełda usług).

W większości regionów zostały już zatwierdzone kryteria wyboru projektów dla działań adresowanych do przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowych Systemów finansowania (PSF). Część regionów ogłosiła już również nabory wniosków. Planuje się, ze w III i IV kwartale będzie trwał proces wyboru projektów do dofinansowania i zawierania umów z beneficjentami, natomiast uruchomienie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców nastąpi zapewne w większości regionów na przełomie 2016 i 2017 r.

Dnia 11 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie z 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rozporządzenie to stanowi podstawę do prowadzenia rejestracji podmiotów, które chcą za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych świadczyć usługi rozwojowe podlegające współfinansowaniu w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe na zasadach komercyjnych rozpoczęła się w listopadzie 2015 r. Równolegle prowadzone były dyskusje z Komisją Europejską na temat zasad zapewniania jakości świadczonych usług oraz powiązania systemu ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK), czego efektem jest zmienione rozporządzenie.

Głównym celem wprowadzonej zmiany było zapewnienie rejestracji możliwie największej liczbie podmiotów, które jednocześnie spełniają odpowiednie wymagania jakościowe. Podstawowe założenia Bazy Usług Rozwojowych zostały wypracowane w toku konsultacji społecznych, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu kształcenia ustawicznego oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników. Ustalono, że wprowadzone rozwiązania powinny skupić się na wykorzystaniu istniejących mechanizmów zapewniania jakości usług. W związku z tym prace nad modyfikacją kryteriów rejestracji zostały oparte na rozwiązaniach dostępnych na rynku certyfikacji/akredytacji usług rozwojowych. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie przez PARP analizy rynku certyfikatów/akredytacji i wyłonienie listy dokumentów spełniających odpowiednie wymagania jakościowe. Lista ta będzie otwarta, co oznacza, że w dowolnym czasie będzie można złożyć wniosek o dopisanie kolejnego certyfikatu/akredytacji do listy.

Podmioty dotychczas zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie (usług KSU) mają czas do 10 października 2016 r. na zaktualizowanie swoich danych w Bazie Usług Rozwojowych, w tym potwierdzenie spełniania nowych kryteriów rejestracji. W sytuacji, w której podmiot nie dokona uaktualnienia danych we wskazanym terminie, utraci możliwość świadczenia usług w ramach KSU za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.