Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Bieżący monitoring projektów EFS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

data publikacji: 03-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy zawiadamia, iż na zlecenie Ministerstwa Rozwoju konsorcjum składające się z: Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS, Utilitia sp. z o.o. i Fundacji Aktywizacja będzie realizowało w okresie maksymalnie do 31.01.2018 r. usługę, w ramach której przeprowadzony zostanie bieżący monitoring (tzw. „watch dog”) obejmujący głównie projekty EFS realizowane w 16 RPO oraz w PO WER. Zadanie będzie realizowane na próbie losowo wybranych 161 projektów, będących na różnych etapach realizacji. Weryfikacja projektów będzie prowadzona pod kątem poprawności spełnienia zasady dostępności (w tym np. uwzględnienia potrzeb grup docelowych, celów równościowych, zadań, budżetu, produktów projektów) i oceny jakości działań równościowych. Weryfikacja ta obejmuje co najmniej:

  • analizę desk research – sprawdzenie treści co najmniej wniosków o dofinansowanie projektów;
  • weryfikację faktycznej realizacji projektu (np. techniką mystery client za pomocą wizyt monitoringowych na miejscu realizacji projektu, wywiadów z uczestnikami projektów, anonimowych ankiet z uczestnikami lub personelem projektu) i polega na sprawdzeniu na ile faktyczna realizacja projektów jest zgodna z jego założeniami (w tym w szczególności weryfikuje takie elementy jak: dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa, mechanizm racjonalnych usprawnień);
  • identyfikację dobrych i złych praktyk.