Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Efekty wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim

data publikacji: 03-03-2017

Od początku realizacji Działania 1.1 POWER w województwie wielkopolskim z pomocy skorzystało już ponad 14 120 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w tym prawie 5 100 osób długotrwale bezrobotnych. Najwięcej było wśród nich osób poniżej 25 lat (ponad 9 200 osób). Więcej jak 8 400 uczestników pochodziło z obszarów wiejskich.

W wyniku uzyskanego wsparcia w projektach: przeszło 8 600 osób podjęło zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), w tym ponad 3 000 długotrwale bezrobotnych. Blisko 1 800 osób młodych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kolejnych ponad 1 000 osób poniżej 30 roku życia uzyskało kwalifikacje przydatne na rynku pracy, zgodne z potrzebami pracodawców. Ze wsparcia w postaci staży/praktyk skorzystano już ponad 8 400 razy.

[Wg stanu danych na dzień 31.01.2017 r.]