Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Inicjatywa wspólnotowa EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, finansowana w 75% ze środków EFS i w 25% z budżetu państwa, jest częścią europejskiej strategii na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL służy testowaniu i promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy również w drodze współpracy ponadnarodowej.

EQUAL obejmuje także działania na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy. EQUAL przyczynia się do rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności w dostępie do pracy grup najbardziej zagrożonych na rynku pracy lub z niego wykluczonych. W ramach EQUAL realizowane mogą być projekty odnoszące się do wymienionych niżej ośmiu Tematów i dodatkowo jednego Tematu ukierunkowanego na wsparcie osób ubiegających się o status uchodźcy:

Zdolność do zatrudnienia

Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Temat B: Zwalczanie rasizmu i ksenofobii w miejscu pracy.

Przedsiębiorczość

Temat C: Zapewnienie powszechnego dostępu do tworzenia biznesu.
Temat D: Umocnienie “gospodarki społecznej” (w tym tzw. trzeciego sektora), w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy w “gospodarce społecznej”.

Zdolności przystosowawcze

Temat E: Wspieranie idei uczenia się przez całe życie oraz integracyjnych form organizacji pracy sprzyjających zatrudnianiu i utrzymywaniu zatrudnienia osób doznających dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.
Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznej i nowych technologii.

Równość szans dla kobiet i mężczyzn

Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego, jak również ponowna integracja zawodowa kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Temat H: Ograniczenie nierówności w traktowaniu ze względu na płeć i przeciwdziałanie segregacji zawodowej.

Osoby ubiegające się o status uchodźcy

Temat I: Pomoc w integracji osób ubiegających się o status uchodźcy. Wsparcie dla instytucji (systemu) zajmujących się osobami ubiegającymi się o status uchodźcy.

powrót