Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. „Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce”.

Celem przedmiotowego konkursu jest rozpowszechnienie informacji na temat sukcesów z dotychczas realizowanego wdrażania PO KL w Wielkopolsce, zaprezentowanie wykorzystania środków w realizowanych projektach, a także ukazanie w jaki sposób docierają one do konkretnych osób i jaki wpływ mają na życie mieszkańców województwa wielkopolskiego, przyczyniając się m.in. do poprawy sytuacji na rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych, uzupełnienia umiejętności lub zwiększenia integracji społecznej.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poprzez organizację konkursu „Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce” pragnie rozpowszechnić wiedzę wśród mieszkańców Wielkopolski na temat korzyści płynących z realizowanych projektów EFS oraz zachęcić potencjalnych Beneficjentów do podejmowania podobnych inicjatyw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zachęca wszystkie podmioty realizujące projekty w ramach PO KL do wzięcia udziału w przedmiotowym konkursie.

W ramach konkursu przewidziano nagrody za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca oraz nagrody wyróżnienia. Nagrodą za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca w ww. konkursie będzie publikacja informacji o projekcie w formie artykułu w broszurze Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce, na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zestaw materiałów promocyjnych EFS oraz nadany zostanie im tytuł „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce”.

Ponadto spośród pozostałych prac zostanie wybranych kilkanaście najlepszych, którym WUP w Poznaniu przyzna wyróżnienia w postaci tytułu „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce” oraz publikacji w broszurze Najlepsze Praktyki PO KL. Liczba wyróżnień uzależniona będzie od ilości nadesłanych prac oraz od oceny dokonanej przez Instytucję Pośredniczącą.

Beneficjenci biorący udział w Konkursie „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce” powinni realizować swoje projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim. Warunki na jakich odbywa się konkurs „Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce” określa Regulamin konkursu, dostępny do pobrania poniżej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy z dopiskiem konkurs „Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce” należy przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37; 60-537 Poznań, do dnia 24 lipca 2009 r. do godz. 15:30.

Wyniki konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ogłoszony przez WUP w Poznaniu konkurs „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce” został rozstrzygnięty. Decyzją komisji konkursowej miano „Najlepszych Praktyk PO KL w Wielkopolsce” w roku 2009 zdobyły następujące projekty:

  1. „Edukacja dla bezpieczeństwa w gminach: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Sompolno i Wilczyn” i „Edukacja dla bezpieczeństwa w gminie Kramsk” Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o. o. 
  2. „Aktywność się opłaca” Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.


Ponadto w konkursie „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce” w roku 2009 wyróżniono:

  • Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej za projekt „E-szkoła Wielkopolska- twórczy nauczyciel” 
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku za projekt „Aktywność bez barier” 
  • F5 Konsulting Sp. z o.o. za projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości rozwoju pracowników zakładów opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim” 
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „Twoja szansa” 
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie za projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” 
  • Powiat Wągrowiecki za projekt „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim” 
  • Leader School Monika Cylwa za projekt „Efektywna Nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych” 
  • Edustacja.pl za projekt „Promocja idei Lifelong Learning”.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu gratuluje projektodawcom wyłonionym w konkursie. Ponadto zawiadamiamy, iż uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia br. podczas konferencji zorganizowanej przez WUP w Poznaniu dla Beneficjentów komponentu regionalnego PO KL w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, przy ul. Kutrzeby 10.