Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO 2014+ na rok 2015 z dn. 16.06.2015 r.

data publikacji: 25-06-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 16 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 654/2015 przyjął zmiany do Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2015. W harmonogramie wskazano terminy w ujęciu kwartalnym, w których ukażą się ogłoszenia o konkursach (jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości wpisywania wniosku roboczego w systemie LSI 2014+). Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 zaznacza jednak, iż ww. harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WUP w Poznaniu będzie wykonywać zadania IZ WRPO 2014+ w zakresie wdrażania Priorytetów Inwestycyjnych:

  • 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników tj. w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy:
    • Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe;
    • Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa - projekty konkursowe

oraz

  • 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie tj. w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne:
    • Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe;
    • Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Ponadto WUP w Poznaniu zawiadamia, iż ogłoszenie konkursów w roku bieżącym w ramach ww. Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa oraz Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja zaplanowane jest na III kwartał 2015 roku.