Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

data publikacji: 10-07-2015

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zatwierdziła zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER.
Poprawki wprowadzono m.in. w następujących fragmentach dokumentu:

 1. Ogólne informacje na temat realizacji projektów PO WER
  Wprowadzenie zapisów dotyczących zgodności treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego – zarówno na etapie oceny, jak i realizacji tego projektu – z zapisami fiszki projektu pozakonkursowego, zawartej we właściwym Rocznym Planie Działania oraz określenie zmian założeń zawartych w Rocznym Planie Działania w odniesieniu do projektów pozakonkursowych, wymagających zgody Komitetu Monitorującego PO WER (KM PO WER) albo zgody Instytucji Zarządzającej PO WER (IZ PO WER). Zapisy mają na celu uporządkowanie kwestii, dotyczących oceny zgodności projektów pozakonkursowych z właściwym Rocznym Planem Działania (RPD) oraz wskazanie katalogu zmian w Rocznych Planach Działania, które wymagają zgody.
 2. Załącznik nr 2a i 2b: Definicje wskaźników wspólnych dostosowano do zatwierdzonych 22 kwietnia br. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Ponadto definicje wskaźników odwołujące się do aktów prawnych dostosowano do aktualnego brzmienia dokumentów oraz wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkującym.
 3. Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 wprowadzono nowy załącznik z zatwierdzonymi przez KM PO WER ogólnymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań PO WER.
 4. Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-szczegółowego-opisu-osi-priorytetowych-krajowych-i-regionalnych-programów-operacyjnych-na-lata-2014-2020/) wprowadzono nowy załącznik z zatwierdzonymi przez IZ PO WER Rocznymi Planami Działania PO WER na 2015 r., zawierającymi szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań PO WER oraz stanowiącymi łącznie część wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Opis wszystkich wprowadzonych zmian dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl w zakładce Wiadomości.

Do pobrania:

 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 wraz z załącznikami (.zip)
  • Załącznik 1 do SZOOP PO WER - Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
  • Załącznik 2a do SZOOP PO WER – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
  • Załącznik 2b do SZOOP PO WER – Wskaźniki kluczowe PO WER
  • Załącznik 3 do SZOOP PO WER – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
  • Załącznik 4 do SZOOP PO WER – Roczne Plany Działania PO WER na 2015
  • Załącznik 5 do SZOOP PO WER – Wykaz projektów w trybie pozakonkursowym