Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja w zakresie interpretacji w przypadku finansowania w ramach projektów EFS kosztów właściwych dla EFRR (tzw. cross-financing)

data publikacji: 15-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informacje przesłane przez IZ POWER w zakresie interpretacji Komisji Europejskiej odnośnie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie ogólne”, art. 61 oraz art. 71 rozporządzenia ogólnego odnoszące się do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) mają zastosowanie również w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w przypadku finansowania w ramach projektu EFS kosztów właściwych dla EFRR (tzw. cross-financing). Powyższe wynika – w ocenie Komisji Europejskiej – z art. 98 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.

W przypadku wystąpienia cross-financingu w projekcie EFS, do całego projektu zastosowanie będzie miał jednak tylko jeden przepis dotyczący wygenerowanego dochodu: art. 65 rozporządzenia ogólnego (operacje generujące dochód w trakcie realizacji projektu) albo art. 61 rozporządzenia ogólnego (operacje generujące dochód po ukończeniu). W sytuacji, gdy cross-financing w projekcie EFS spełnia jeden z warunków wyłączających określonych w art. 61 ust. 7 lit. b-h lub ust. 8 lit. a-c rozporządzenia ogólnego, projekt ten należy traktować jako projekt finansowany w całości z EFS i zastosowanie do całego projektu będzie miał art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego. W sytuacji zaś, gdy cross-financing w projekcie EFS nie jest wyłączony ze stosowania art. 61 rozporządzenia ogólnego, do całego projektu EFS zastosowanie mają zasady dotyczące generowania dochodu określone w art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia ogólnego, identyczne jak w przypadku projektów finansowanych w całości ze środków EFRR (patrz również podrozdział 7.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020 – Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji). W praktyce oznacza to, że w celu zastosowania odpowiedniej regulacji konieczne będzie najczęściej sprawdzenie, czy wartość cross-financingu w projekcie EFS nie przewyższa kwoty 1 mln EUR całkowitych kosztów kwalifikowalnych lub czy ta część projektu spełnia przesłanki pomocy publicznej. W przypadku, gdy cross-financing w projekcie EFS nie przewyższa kwoty 1 mln EUR całkowitych kosztów kwalifikowalnych lub spełnia przesłanki pomocy publicznej, zastosowanie mają standardowe zasady obowiązujące w projektach EFS, tj. art. 65, a nie art. 61 rozporządzenia ogólnego.

W przypadku wystąpienia cross-financingu w projekcie EFS, do tej części projektu zastosowanie ma również art. 71 rozporządzenia ogólnego (trwałość operacji) i warunki z podrozdziału 5.3 Trwałość projektu – Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.