Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (z dnia 9 marca 2017 r.)

data publikacji: 15-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3345/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17). Informacja o projektach zatwierdzonych do dofinansowania znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.