Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER (nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/16)

data publikacji: 24-05-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: