Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Inkubator Innowacji Społecznych w ramach POWER 2014-2020

data publikacji: 14-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne możliwe jest dofinansowanie wsparcia na testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, urzędy i administrację publiczną. Również organizacje pozarządowe mogą zgłaszać pomysły organizacji staży dla studentów lub modele współpracy z absolwentami w zakresie komercjalizacji wiedzy, pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, pracowników HR, trenerów zawodu, praktyków, pracowników, menedżerowie zgłaszający autorskie rozwiązania zatrudnienia absolwentów uczelni w ramach projektu Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.

Działanie 4.1 Innowacje społeczne PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. W ramach Działania mogą być realizowane projekty:

  1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki,
  2. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań.

O środki finansowe mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zatrudniające absolwentów uczelni lub uczestniczące w kształceniu praktycznym studentów.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: www.czasnastaz.edu.pl.