Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja dotycząca zagadnień związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

data publikacji: 28-04-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Ministerstwa Rozwoju dotyczącą zagadnień związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z brakiem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji opracowany został materiał Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem powyższego opracowania jest przedstawienie wskazówek nt. uzyskiwania kwalifikacji w kontekście ujmowania ich we wskaźniku liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Materiał ten będzie obowiązujący do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i ujęcia w nim odpowiedniej liczby kwalifikacji. Ministerstwo Rozwoju przekaże informację o terminie, do kiedy powyższe zasady będą miały charakter obowiązujący, a od kiedy należało będzie wykazywać wyłącznie kwalifikacje określone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64) z 22 grudnia 2015 r. w ciągu 6 miesięcy od jej wejścia w życie, czyli 15 lipca 2016 r. rozpocznie działalność Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK). Od tej daty zgodnie z art. 14 ustawy nastąpi możliwość złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł wystąpić z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do certyfikacji danej kwalifikacji rynkowej pod warunkami określonymi w art. 41 ust. 2 ustawy. Instytut Badań Edukacyjnych będzie wspierał przygotowanie opisów wybranych kwalifikacji, które wybierane będą na podstawie przygotowanych kryteriów po konsultacjach z podmiotami związanymi z rynkiem pracy, w pierwszej kolejności przygotowuje opisy kwalifikacji, które są szczególnie istotne z punktu widzenia rynku pracy oraz realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kryteria wyboru pierwszych 70 kwalifikacji zostaną określone wspólnie z przedstawicielami samorządów, ministerstw, a także Ministra koordynatora systemu kwalifikacji (czyli Ministra Edukacji Narodowej).

Art. 15 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji określa warunki jakie musi spełnić wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) z uwzględnieniem elementów, które powinny znaleźć się w opisie kwalifikacji rynkowej. Wniosek będzie można złożyć do właściwego ministra za pomocą portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Oceny formalnej wniosku będzie dokonywać podmiot prowadzący ZRK czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Poprawny formalnie wniosek będzie przekazywany do ministra właściwego, który przeprowadzi ocenę merytoryczną wniosku i zdecyduje o włączeniu kwalifikacji do ZSK. Po włączeniu kwalifikacji do systemu, podmiot spełniający art. 41 ust. 2 ustawy będzie mógł wystąpić o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji. Do czasu włączenia kwalifikacji rynkowej do ZRK, eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie decydują o uznaniu danej kwalifikacji na potrzeby wskaźnika opierając się na obowiązujących przepisach, a w przypadku uznawania kwalifikacji rynkowych na trzech przesłankach: zapewnieniu procesu walidacji, certyfikacji oraz rozpoznawalności certyfikatu w danej branży. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie opisano uzyskanie konkretnej kwalifikacji, dla której opisany jest system walidacji i certyfikacji oraz to w jaki sposób zapewniana jest jakość tych procesów, co do zasady, kwalifikacja powinna zostać uznana przez oceniających.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z definicją, kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Należy rozumieć, iż walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie procesu certyfikowania, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że uzyskał określoną kwalifikację.

Za instytucję certyfikującą należy docelowo uznać podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania na podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Do tych podmiotów należą już dzisiaj instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (np.: szkoły, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne). Docelowo rolę taką mogą pełnić, po włączeniu przez właściwych ministrów, kwalifikacje nadawane przez organy władz publicznych i samorządowych oraz instytucje certyfikujące te kwalifikacje (np. Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa).

Należy jednocześnie zauważyć, iż samo wpisanie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub na listę instytucji akredytowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie daje uprawnień do przeprowadzenia certyfikacji, a świadczy jedynie o jakości przeprowadzanych szkoleń.

W zakresie uznawania kwalifikacji znajdujących się w rejestrze zawodów prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), należy zauważyć, iż nie każdy zawód związany jest z uzyskaniem określonej kwalifikacji, potwierdzonej certyfikatem. Sam fakt wpisania danego zawodu do katalogu MRPiPS nie jest jednoznaczny z uznaniem, że jest to kwalifikacja w rozumieniu ustawy o ZSK. Wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK będą zawarte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. W przypadku kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, będą one włączane do ZSK przez ministrów właściwych dla systemu kwalifikacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w ramach projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być organizowane szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji osób lub ich uaktualnienia. Należy jednak pamiętać, że aby mówić o uznaniu kwalifikacji, musi zostać przeprowadzony proces walidacji i certyfikacji. Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie może być uznane za nadanie kwalifikacji. Może być uznane za nabycie kompetencji w rozumieniu projektów EFS, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.