Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja IZ PO WER dot. kwestii przetwarzania danych osobowych w umowie o partnerstwie

data publikacji: 18-05-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację IZ PO WER w kwestii przetwarzania danych osobowych w umowie o partnerstwie.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami w zakresie przetwarzania danych osobowych ze zbiorów:

  1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  2. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,przez Partnerów projektów, IZ PO WER przypomina o konieczności uregulowania kwestii powierzania danych w umowie o partnerstwie.

Mając na uwadze art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 195) powierzenie przetwarzania danych może nastąpić tylko w drodze umowy zawartej na piśmie. Tymczasem zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) umowa o dofinansowanie projektu w przypadku projektów partnerskich jest zawierana z partnerem wiodącym. Tym samym zawarty we wzorze umowy o dofinansowanie projektu zapis, mówiący o tym, że przepisy dot. ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu, ma charakter informacyjny. Wszystkie zapisy wskazane w postanowieniu powinny być przeniesione do umowy powierzenia zawieranej z partnerem/partnerami. Jednocześnie nie ma obowiązku, aby umowa powierzenia została zawarta na odrębnym dokumencie, może stanowić część umowy głównej (oddzielny paragraf czy rozdział umowy głównej).

W przypadku braku umowy powierzenia przetwarzanie danych przez Partnerów projektów jest nieuprawnione i grozi sankcjami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych.