Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja IZ PO WER w kwestii kwalifikowalności uczestnika projektu pozakonkursowego PUP

data publikacji: 29-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO WER, dotyczące uznania wydatków za kwalifikowalne w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w przypadku decyzji o wstecznym wyrejestrowaniu danej osoby z rejestru osób bezrobotnych.

W sytuacji, gdy starosta pozbawia statusu bezrobotnego uczestnika projektu pozakonkursowego PUP z datą wsteczną, czyli od dnia niespełnienia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to w sytuacji gdy taka osoba była lub jest uczestnikiem projektu EFS od momentu, kiedy cofnięto jej status osoby bezrobotnej należy ją uznać za osobę niekwalifikującą się do udzielenia wsparcia.

W przypadku, gdy osoba była już uczestnikiem projektu i w momencie rekrutacji spełniała kryteria kwalifikowalności, ale status osoby bezrobotnej cofnięto jej do okresu sprzed rekrutacji do projektu, wszystkie wydatki poniesione na tego uczestnika w projekcie należy uznać za niekwalifikowalne i należy usunąć taką osobę z listy uczestników. Należy również usunąć jej dane osobowe z formularza monitorowania uczestników projektu oraz dokonać korekty odpowiednich wskaźników projektu. Natomiast, w sytuacji, gdy danej osobie cofnięto status w trakcie jej uczestnictwa w projekcie, to wydatki poniesione za okres gdy uczestnik spełniał kryteria kwalifikowalności należy uznać za wydatki kwalifikowalne. Wówczas w momencie cofnięcia statusu, osoba z datą wydania decyzji przestaje być uczestnikiem projektu, ale jej dane pozostają w formularzu monitorowania uczestników projektu oraz podlegają raportowaniu w ramach wskaźników.

Wszystkie wydatki poniesione w projekcie na rzecz tej osoby po tym, jak cofnięto jej status osoby bezrobotnej należy uznać za korektę finansową, niestanowiącą naruszenia zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy określonych w ustawie, zatem powinny one podlegać zwrotowi ze środków Funduszu Pracy przyznanych powiatowi w ramach limitu.

Jednocześnie, warto zaznaczyć, że w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby, którym cofnięto status osoby bezrobotnej, powiatowe urzędy pracy powinny postępować zgodnie z przepisami określonymi w ustawie. Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 109 f Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowe urzędy pracy udzielają wsparcia ze środków innych niż środki Funduszu Pracy, w szczególności w ramach projektów finansowanych ze środków EFS, wyłącznie bezrobotnym i poszukującym pracy, w sposób i na zasadach określonych w ustawie, zatem analogiczne zasady należy zastosować w sytuacji, gdy PUP realizuje projekt konkursowy.