Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja IZ POWER dotycząca potwierdzania statusu osób z niepełnosprawnością w projektach POWER

data publikacji: 23-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację IZ POWER dotyczącą potwierdzania statusu osób z niepełnosprawnością (kwalifikowalność uczestników/ wskaźniki uczestników z niepełnosprawnością) w projektach w ramach POWER.

 W świetle przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721) dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność oprócz orzeczenia wydanego przez Powiatowe Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, mogą być także orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS oraz inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.).

Zapis wynikający z art. 5 ww. Ustawy oznacza, że osoba posiadająca orzeczenie z ZUS nie musi ustalać niepełnosprawności w postępowaniu przed Powiatowym Zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności, co jednak nie oznacza, że jest ono nadawane automatycznie. Niemniej na potrzeby projektów EFS można przyjąć taką rozszerzającą interpretację. Odpowiednie zapisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 podczas najbliższej ich nowelizacji.

Z kolei odnośnie potwierdzania statusu osoby z niepełnosprawnością legitymacją rencisty, w opinii IZ POWER tego rodzaju dokument nie powinien służyć do potwierdzania statusu osoby z niepełnosprawnością – nie każdy rencista jest bowiem osobą niepełnosprawną. Z kolei renciści z niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji posiadają orzeczenie ZUS na podstawie, którego będą mogli wziąć udział w projekcie.