Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja IZ POWER odnośnie kategorii kosztu „zwrot kosztów dojazdu”

data publikacji: 19-10-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej IZ POWER) odnośnie kategorii kosztu „zwrot kosztów dojazdu” we wskazówkach IZ POWER do opracowania standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER 2014-2020.

Wszystkie wydatki przedstawione we Wskazówkach IZ POWER do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER będących załącznikiem do Zaleceń IZ POWER do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER dotyczą wydatków rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich. Określony standard dotyczący zwrotu kosztów dojazdu dotyczy uczestników projektu. Zwrot kosztów dojazdu personelu projektu powinien odbywać się na zasadach standardowo obowiązujących u beneficjenta, pod warunkiem zachowania racjonalności wydatków oraz zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Podkreślić jednak należy, że koszty delegacji personelu zarządzającego projektem objęte są kosztami pośrednimi.