Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotycząca kwalifikowalności wkładu własnego beneficjenta wniesionego do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

data publikacji: 21-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację Ministerstwa Rozwoju dotyczącą kwalifikowalności wkładu własnego beneficjenta wniesionego do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (środki finansowe oraz wkład niepieniężny).

 Wkład własny beneficjenta wniesiony do projektu współfinansowanego ze środków UE (środki finansowe oraz wkład niepieniężny) jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (patrz pkt 5 rozdział 4). Konieczność spełnienia warunków kwalifikowalności z Wytycznych dotyczy również wkładu własnego pieniężnego wnoszonego w formie wynagrodzenia doradców zawodowych za indywidualne spotkania z uczestnikami projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

A zatem, angażując doradców zawodowych do zadań merytorycznych projektu (koszty bezpośrednie) na podstawie umów cywilnoprawnych beneficjent zobowiązany jest dopełnić procedur konkurencyjnych z podrozdziału 6.5 Wytycznych, w tym zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2, gdy wartość zamówienia przekracza 50 000 zł netto (poniżej tej wartości, a powyżej 20 000 zł netto beneficjent stosuje rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych).
Zasada konkurencyjności obliguje beneficjenta przede wszystkim do:

  • upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności,
  • przestrzegania zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo,
  • ustalenia warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert zgodnie z Wytycznymi,
  • wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W sytuacji, gdy beneficjent postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, czyli na własne ryzyko, powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia) oraz upublicznić zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) lub na innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję. Należy jednak podkreślić, że wszczęcie postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie powinno być uzasadnione i nie stanowić próby obejścia wymogu stosowania bazy konkurencyjności.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia jest tożsame z publikacją zapytania ofertowego, a do oceny prawidłowości umów zawartych w związku z udzielonym zamówieniem stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania ─ patrz pkt 11 rozdział 4). Jeżeli beneficjenta obowiązują Wytyczne z 10.04.2015 r., zgodnie z którymi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego zobowiązany był wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę (patrz przypis 37 Wytycznych z 10.04.2015 r.). Jeżeli beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej, lecz nie wysłał go do trzech potencjalnych wykonawców (w sytuacji, gdy na rynku istniało co najmniej trzech potencjalnych wykonawców jego zamówienia) uchybił zasadzie konkurencyjności wskutek czego dochodzi do powstania potencjalnej szkody finansowej polegającej na ograniczeniu dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Nieprawidłowość ta skutkuje niekwalifikowalnością kosztów związanych z udzielonym zamówieniem, czyli korektą finansową w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217). Korekta finansowa na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200) może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości (§ 2). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, za niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia przewidziano 100% korektę finansową z możliwością obniżenia do 25%.

W sytuacji, gdy zamawiający uchybił innym warunkom zasady konkurencyjności, np. obowiązkowi sporządzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia czy upublicznienia wyniku postępowania, nadto zakazowi udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym w sposób określony w 3 sekcji 6.5.2 Wytycznych, co skutkuje korektami finansowymi, wartość korekt finansowych w ramach jednego zamówienia nie podlega sumowaniu, ponieważ do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości stosuje się jedną korektę finansową o najwyższej wartości (§ 9). Dlatego należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wystąpienia konfliktu interesów przejawiającego się udzieleniem zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, ww. rozporządzenie przewiduje korektę 100%. A zatem, nawet jeśli w zamówieniu doszło do nieprawidłowego upublicznienia skutkującego korektą finansową 25%, to w związku z wystąpieniem konfliktu interesów, na zamówienie to zostanie nałożona 100% korekta. „Długoletnia współpraca potencjalnych wykonawców z beneficjentem” nie stanowi wyjątku wyłączającego zamówienie z obowiązku zastosowania zasady konkurencyjności. Wyjątki od zasady konkurencyjności zostały określone w pkt 5-8 podrozdziału 6.5 Wytycznych. Długoletnia współpraca, zdaniem IZ POWER, nie może być też przesłanką świadczącą o braku szkody finansowej lub argumentującą obniżenie korekty finansowej.