Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotycząca zakończenia udziału w projekcie

data publikacji: 26-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację Ministerstwa Rozwoju dotyczącą zakończenia udziału w projekcie.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 zakończenie udziału w projekcie to zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia) lub przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla uczestnika form wsparcia.

Zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia oznacza, że dany uczestnik zakończył udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych dla niego w projekcie. Nie może to być zatem uczestnik, który przerwał udział w projekcie.

Na potrzeby monitorowania wskaźników rezultatu bezpośredniego w OSI I POWER w praktyce stosuje się głównie szeroką definicję zakończenia udziału w projekcie zgodną z Wytycznymi monitorowania postępu rzeczowego, tj. uwzględniającą zarówno zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia, jak i przerwanie udziału w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, że na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej zakończenie udziału w projekcie traktowane jest jako zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną dla uczestnika ścieżką wsparcia oraz jako przerwanie udziału w projekcie wyłącznie w wyniku podjęcia pracy. Odpowiednie zapisy w tym zakresie znajdują się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Osobę, która przerwała udział w projekcie w wyniku podjęcia zatrudnienia należy wykazać w SL2014 jako osobę, która zakończyła udział w projekcie (należy wpisać datę zakończenia udziału w projekcie) niezgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia (należy uzupełnić pole „zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa” wartością „nie”).

Zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia istotne jest wyłączenie przy wskaźnikach: liczba osób bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych/biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, których definicje wskazują na konieczność objęcia danego uczestnika wszystkimi przewidzianymi dla niego formami wsparcia. W przypadku pozostałych wskaźników rezultatu, weryfikacja sytuacji osoby po zakończeniu udziału w projekcie
następuje wśród wszystkich uczestników projektu niezależnie od tego, czy zakończyli oni udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia lub zakończyli przedwcześnie w nim udział.

Podczas wykazywania osiągniętej wartości wskaźników dot. osób, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu (monitorowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) nie należy uwzględniać osób, które w ramach projektu podjęły działalność gospodarczą, czy otrzymały bon na zasiedlenie. Zgodnie z definicją tych wskaźników, oferta powinna być przedstawiona po zakończeniu osoby udziału w projekcie, niemniej zgodnie z interpretacją KE – oferty (w tym dotacje na podjęcia działalności gospodarczej) przedstawione poza projektem, ale w trakcie jego realizacji, również są uwzględniane we wskaźniku. Dodatkowe wyjaśnienia w tej kwestii zostały zawarte w opracowaniu IZ POWER pn. Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji Osi I POWER pn. Osoby młode na rynku pracy.

We wskaźnikach rezultatu bezpośredniego, odnoszących się do podjęcia pracy, każdy rodzaj pracy jest uwzględniany, o ile spełnia definicję wskaźnika dot. osób pracujących zgodnie z WLWK. Nie ma znaczenia w tej sytuacji, czy osoba jest samozatrudniona dzięki uzyskaniu dotacji w ramach projektu, czy z innych źródeł. Źródło finansowania wsparcia ma znaczenie jedynie w odniesieniu do pomiaru efektywności zatrudnieniowej, co szczegółowo regulują Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.