Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

IZ POWER udostępniła w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) nową funkcjonalność – moduł Bank pomysłów

data publikacji: 06-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia informację dotyczącą udostępnienia przez IZ POWER nowej funkcjonalności - modułu Bank pomysłów, który znajduje się w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Bank pomysłów to miejsce, w którym istnieje możliwość dodawania przez każdego zalogowanego użytkownika zgłoszeń/pomysłów dotyczących rozwoju oraz modyfikacji funkcjonalności SOWA. Opublikowane pomysły będą widoczne dla innych użytkowników. System zapewnia możliwość oddawania głosów popierających dany pomysł lub przeciwnych.

Przedmiotowy moduł pozwoli na lepsze poznanie potrzeb użytkowników SOWA. Pomysły, cieszące się dużą popularnością będą analizowane przez IZ POWER pod kątem wdrożenia w przyszłych wersjach systemu.

W związku z wdrożeniem Banku pomysłów, modyfikacjom ulega karta zgłoszenia problemu dostępna w systemie. Podczas wypełniania karty problemu nie będzie już możliwości oznaczenia wiadomości jako propozycja zmiany – takie zgłoszenie należy przesłać poprzez Bank pomysłów.

Drugą zmianą udostępnioną w SOWA jest zmiana podejścia do sposobu wprowadzania do SL2014 projektów o charakterze partnerskim. Przedmiotowa zmiana wynika z interpretacji Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie realizowania projektów partnerskich w SL2014 przekazanej do Instytucji Pośredniczących pismem znak DKF.IX.042.9.2016.KK.PE.1 w dniu 7 czerwca 2016 r. Zmiana w SOWA dotyczy wyłącznie karty dokumentu po stronie uprawnień instytucji. Poprzedni mechanizm traktował wszystkie projekty partnerskie, jako realizowane w formule partnerstwa i podczas eksportu danych z SOWA do SL2014 automatycznie tworzył na karcie umowy poszczególne zakładki dla partnerów, a co za tym idzie wymagał rozliczania projektu wnioskami o płatność tworzonymi przez lidera na podstawie częściowych wniosków o płatność składanych przez wszystkich partnerów ponoszących wydatki w projekcie. W nowym podejściu pracownik instytucji przed wykonaniem eksportu wniosku o dofinansowanie z SOWA do SL2014 ma możliwość wybrania (w postaci listy rozwijanej) czy projekt partnerski realizowany jest w formule partnerskiej czy nie-partnerskiej. W przypadku wybrania formuły nie-partnerskiej eksport danych do SL2014 nie spowoduje utworzenia na karcie umowy zakładek partnerów, tym samym projekt jest rozliczany wyłącznie na podstawie wniosków o płatność składanych przez lidera.

W przypadku wybrania formuły partnerskiej mechanizm działa w sposób opisany powyżej (tj. tak jak dotychczas, z ta różnicą, że wyboru dokonuje pracownik instytucji). Szczegóły dotyczące działania mechanizmu zostały opisane w Instrukcji użytkownika SOWA dla instytucji.

W związku z powyższymi zmianami zostały udostępnione nowe wersje instrukcji użytkownika dla beneficjentów oraz pracowników instytucji, jak również nowa wersja procedury wsparcia technicznego. Dokumenty dostępne są w SOWA w zakładce Pomoc.

Do pobrania: