Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

KOREKTA Informacji o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER (nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/16)

data publikacji: 19-08-2016

W związku z koniecznością usunięcia uchybień w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego planowanego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu i jego zatwierdzeniu przez IP w zmienionym kształcie, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia skorygowaną informację nr 4 o projektach wybranych do dofinansowania, opublikowaną na stronie internetowej IP dnia 14.06.2016 r., w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: