Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15

data publikacji: 21-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: