Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (kwiecień 2017 r.)

data publikacji: 06-04-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Dane, które można znaleźć w przedmiotowej tabeli to m. in.: tytuł projektu, skrócony opis projektu; numer umowy/decyzji; nazwa beneficjenta; fundusz; program; priorytet; działanie; poddziałanie; wartość projektu; wydatki kwalifikowalne; wartość unijnego dofinansowania; miejsce realizacji projektu; typ obszaru, na którym jest realizowany projekt; czy projekt został wyłoniony w trybie konkursowym czy pozakonkursowym; obszar wsparcia projektu; cel projektu.

Lista ulega okresowym aktualizacjom. Bieżące dane dotyczą stanu na dzień 2 kwietnia 2017 roku i pochodzą z bazy Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

Do pobrania