Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z dn. 29.02.2016 r.

data publikacji: 07-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Dane, które można znaleźć w przedmiotowej tabeli to m. in.: tytuł projektu, skrócony opis projektu; numer umowy/decyzji; nazwa beneficjenta; fundusz; program; priorytet; działanie; poddziałanie; wartość projektu; wydatki kwalifikowane; wartość unijnego dofinansowania; poziom unijnego dofinansowania; miejsce realizacji projektu; typ obszaru, na którym realizowany jest projekt; data rozpoczęcia realizacji projektu; data zakończenia realizacji projektu; czy projekt został wyłoniony w trybie konkursowym czy pozakonkursowym; obszar wsparcia projektu; cel projektu.

Lista ulega okresowym aktualizacjom. Bieżące dane dotyczą stanu na 29 lutego 2016 r. i pochodzą z bazy Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014.