Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

data publikacji: 15-01-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Dane, które można pozyskać z przedmiotowej tabeli to: skrócony opis projektu; numer umowy/decyzji; nazwa beneficjenta; fundusz; program; priorytet; działanie; poddziałanie; wartość projektu; wydatki kwalifikowane; wartość unijnego dofinansowania; poziom unijnego dofinansowania; forma finansowania; miejsce realizacji projektu; typ obszaru, na którym realizowany jest projekt; data rozpoczęcia realizacji projektu; data zakończenia realizacji projektu; czy projekt został wyłoniony w trybie konkursowym czy pozakonkursowym; dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt; obszar wsparcia projektu; cel projektu; cel uzupełniający dla projektów EFS; czy projekt realizowany jest w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Lista ulega okresowym aktualizacjom. Bieżące dane dotyczą stanu na 3 stycznia 2016 r. i pochodzą z bazy Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014.