Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Modyfikacja sposobu wyliczania stawek ryczałtowych

data publikacji: 08-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 14 października 2016 r. modyfikacji uległ sposób wyliczania stawek ryczałtowych, z wykorzystaniem których rozliczane są koszty pośrednie w projektach EFS. Zgodnie z obecnym brzmieniem Wytycznych we wszystkich projektach EFS*  i dla wszystkich beneficjentów obowiązują jednolite stawki ryczałtowe kosztów pośrednich wynoszące od 10 do 25% kosztów bezpośrednich projektu w zależności od wartości kosztów bezpośrednich pomniejszonych o ewentualny koszt racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jest to zmiana korzystna dla wnioskodawców oraz beneficjentów projektów PO WER, stąd pojawia się pytanie, w jakich projektach może mieć zastosowanie. W związku z faktem, że w chwili wejścia w życie ww. Wytycznych projekty znajdują się na różnym etapie wdrażania, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO WER w sprawie zapewnienia jednolitego podejścia do powyższej kwestii.

Należy podkreślić, że obowiązująca beneficjentów stawka ryczałtowa kosztów pośrednich jest wskazana w umowie o dofinansowanie. Stąd dla wszystkich konkursów oraz naborów projektów pozakonkursowych w ramach PO WER ogłaszanych po dniu wejścia w życie Wytycznych obowiązują aktualne Wytyczne. Dla projektów wybranych w oparciu o wcześniej organizowane konkursy i nabory, dla których nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie oraz dla projektów, dla których umowa jest już zawarta, zmiana kosztów pośrednich jest możliwa tylko na uzasadniony wniosek beneficjenta i wnioskodawcy po uzyskaniu zgody strony umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z Wytycznymi – w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych określa IZ PO WER w umowie o dofinansowanie. W obowiązujących wzorach umowy o dofinansowanie PO WER nie określono procedur w tym zakresie. Niemniej jednak, umożliwienie wnioskodawcom i beneficjentom stosowania korzystniejszych dla nich rozwiązań wydaje się zasadne. Jest to tym bardziej właściwe z uwagi na fakt, że z Raportu z analizy kosztów pośrednich i kosztów zarządzania w projektach PO KL 2007-2013 w celu opracowania limitów kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem na perspektywę finansową 2014-2020 nie wynika konieczność obniżania kosztów pośrednich ani w przypadku projektów instytucji, które pełnią funkcję w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS ani w przypadku projektów pozakonkursowych, a wprowadzone w Wytycznych z 10 kwietnia 2015 r. rozwiązanie prezentowało bardzo restrykcyjne podejście do gospodarowania środkami europejskimi, które w wielu przypadkach okazało się trudne do zastosowania.

Ewentualna zmiana poziomu kosztów pośrednich powinna nastąpić na wniosek beneficjenta lub wnioskodawcy. W tym celu beneficjent lub wnioskodawca powinien złożyć w SOWA zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu, w którym dokonał wyboru aktualnej z Wytycznymi, stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, a także krótkie uzasadnienie, z którego będzie wynikać racjonalność podwyższenia ryczałtu pomimo wcześniejszej deklaracji wnioskodawcy/beneficjenta realizacji projektu z niższymi kosztami pośrednimi. Sam fakt wprowadzenia w Wytycznych omawianych zmian nie może stanowić podstawy do uzyskania zgody na podwyższenie poziomu kosztów pośrednich, zaś beneficjent/wnioskodawca powinien wykazać, że wzrost limitu kosztów pośrednich wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. W praktyce istnieje możliwość zmiany poziomu kosztów pośrednich tylko i wyłącznie dla całego okresu realizacji projektu.

*) Za wyjątkiem projektów realizowanych na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Do pobrania: