Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

data publikacji: 27-05-2015

Ogłoszenie dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Szczegóły naboru, formularz zgłoszenia, wymagania wobec kandydatów oraz dziedziny, których dotyczy ogłoszenie znajdują się na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ WRPO 2014+): www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 61 846 38 36.

Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW WRPO 2014+”, należy przesyłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań lub składać osobiście w sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek C), ul. Kościelna 37, do 12 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu do jednostki). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.