Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór projektów pozakonkursowych MOPR i PCPR w ramach Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

data publikacji: 11-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1001/2015 zatwierdził nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach 
Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe
realizowane przez OPS, MOPR i PCPR
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach
NABORU NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15
Termin naboru: 14.09.2015 r. – 30.09.2015 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w dwóch formach:
w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37,
budynek A – Punkt Informacyjny, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie z rejonu województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca naboru znajdują się
na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 tj. www.wrpo.wielkopolskie.pl