Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17)

data publikacji: 31-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie
w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –
projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17
termin naboru: 31.01.2017 r. – 15.02.2017 r.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy
z terenu województwa wielkopolskiego.
Realizacja projektu musi mieścić się w okresie:
01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w dwóch formach:

  1. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w terminie od 31.01.2017 r. od godziny 7:30 do 15.02.2017 r. do godziny 15:30;
  2. w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu można dostarczyć osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem doręczenia/nadać przesyłką kurierską na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego naboru znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl.