Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16)

data publikacji: 05-02-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 4 lutego 2016 r.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1581/2016 zatwierdził
nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Osi priorytetowej 6. Rynek pracy
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –
projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach
naboru nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16
termin naboru: 05.02.2016 r. – 26.02.2016 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w dwóch formach:
w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w terminie od 05.02.2016 r. od godziny 00:00 do 26.02.2016 r. do godziny 15:30 oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia za pośrednictwem LSI 2014+ wersji elektronicznej wniosku do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań – Punkt Informacyjny (budynek A) w godzinach 7:30 – 15:30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy
z terenu województwa wielkopolskiego.
Realizacja projektu musi mieścić się w okresie:
01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego naboru znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl.