Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER (Nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/15)

data publikacji: 07-04-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

NABÓR NR POWR.01.01.01-IP.20-30-001/15
Termin naboru: 07.04.2015 r. – 24.04.2015 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego

Realizacja projektu musi mieścić się w okresie: 01.01.2015 r. - 30.06.2016 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER