Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL

data publikacji: 15-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wnioskuo przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w terminie 15 października 2013 r. - 15 listopada 2013 r. włącznie.

Wnioski należy składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Św. Wawrzyńca 11. (za datę wpływu Wniosku o przyznanie stypendium do WUP w Poznaniu uznaje się datę nadania Wniosku u operatora pocztowego).

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin stypendialny