Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe zasady dotyczące wypełniania załącznika nr 2 do wniosku o płatność

data publikacji: 12-01-2011

W związku z wejściem w życie 01.01.2011 r. znowelizowanych Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o najważniejszych zmianach dotyczących wypełniania załącznika nr 2 do Wniosku Beneficjenta o Płatność.

 1. Zasada dotycząca monitorowania grup wiekowych w PO KL została doprecyzowana w Zasadach Systemu Sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z definicją stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Nowa definicja monitorowania grup wiekowych ma zastosowanie od momentu wejścia w życie znowelizowanych Zasad tj. od 01 stycznia 2011 r. Przyjęto następujący sposób korygowania/aktualizowania danych odnoszących się do poszczególnych grup wiekowych:
  • w przypadku projektów zakończonych, gdzie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową – nie należy korygować danych wstecz, 
  • w przypadku projektów, których termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony do końca 2010 r. – nie należy aktualizować danych,
  • w przypadku projektów, które zostaną zakończone w 2011 r. – należy dokonać aktualizacji danych w zakresie liczby uczestników projektów wg wieku oraz w odniesieniu do poszczególnych wskaźników.
 2. Formy wsparcia w Priorytecie VI PO KL:
  1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej
   W przypadku wypowiedzenia umowy w związku z niewywiązaniem się z jej warunków osoby, która otrzymała dotację oraz zwrotu otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, należy odpowiednio pomniejszyć wartości wskaźników monitorujących liczbę osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz liczbę utworzonych miejsc pracy w ramach udzielanych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. Niemniej wypowiedzenie umowy w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej nie ma wpływu na status uczestnika na wyjściu z projektu, w związku z tym nie należy modyfikować załącznika nr 2 dotyczącego przepływów oraz Formularza PEFS 2007.
  2. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy a prace interwencyjne
   Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy należy uznać wyłącznie za formę wsparcia udzielaną przedsiębiorcom. Natomiast prace interwencyjne (subsydiowane zatrudnienie) to odrębna forma wsparcia udzielana uczestnikom projektów PO KL. Jednocześnie zgodnie z Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL subsydiowane zatrudnienie stanowi formę pomocy publicznej.
   W związku z powyższym informacje przedstawione w załączniku nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w ramach projektów PO KL (tabela dotycząca liczby przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie) nie są bezpośrednio powiązane z informacją na temat wartości udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej w ramach projektu (tabela dotycząca wartości udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL).

Ponadto, należy podkreślić, iż jeden uczestnik (osoba/instytucja) może rozpocząć udział w projekcie tylko jeden raz. W związku z powyższym w Formularzu PEFS 2007 dane dotyczące jednego uczestnika muszą znajdować się w jednej pozycji – nie należy powtarzać w Formularzu PEFS 2007 tego samego numeru PESEL/ numeru NIP/ numeru REGON.