Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

data publikacji: 30-09-2015

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w imieniu którego występuje
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU
jako Instytucja Pośrednicząca
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ma charakter zamknięty
Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od dnia 02.11.2015 r. do dnia 13.11.2015 r.(od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK,
tj. od 7.30 do 15.30)

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA

oraz
w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej w siedzibie IOK, tj. w sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37 (budynek C), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 52 329 425,00 PLN i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:

 1. publiczne służby zatrudnienia,
 2. Ochotnicze Hufce Pracy,
 3. agencje zatrudnienia,
 4. instytucje szkoleniowe,
 5. instytucje dialogu społecznego 1,
 6. instytucje partnerstwa lokalnego.

Podmioty uprawnione do składania wniosku są wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 przyjętym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 02.07.2015 r.

W ramach konkursu dofinansowanie może otrzymać następujący typ projektu:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) 2:

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95%.

Do realizacji projektu wymagane jest wniesienie przez Projektodawcę wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Instytucją, do której wnoszony jest protest jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu występujący w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Pośrednicząca.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu dostępnych na stronach internetowych www.efs.wup.poznan.pl, www.power.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

 


1) Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

2) Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). 

Załączniki