Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

data publikacji: 18-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż działając na mocy art. 61t oraz art. 61g ustawy z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 598, dalej: ustawa), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada br. będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla:

  • studentów ostatniego roku studiów;
  • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy tez rozliczeń finansowych.

Wybrani przez BGK pośrednicy udzielać będą również pożyczek dla podmiotów gospodarczych, z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zgodnie z ustawą, kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 74 tys. zł), natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracy maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 22 tys. zł). Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (aktualnie – 0,56% w skali roku) oraz długi okres spłaty – do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału. Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Środki na uruchomienie programu pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014 – 2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, program natomiast będzie realizowany do 2021 roku.

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronie:
http://www.bgk.com.pl/pierwszy-biznes/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii