Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Powierzanie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS

data publikacji: 14-03-2017

                         

WUP w Poznaniu przypomina o konieczności stosowania się do zasad dot. powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER/WRPO 2014+ dotyczącymi ochrony danych osobowych, Beneficjenci chcący powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, informują o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą (IP).

Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy jest niewyrażenie sprzeciwu przez IP w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do IP. Beneficjent musi zawrzeć z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Jednocześnie zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów podmiotom, o których mowa powyżej, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta.

Ponadto Beneficjent zobowiązany jest przekazać IP wykaz podmiotów, o których mowa, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde żądanie IP. Beneficjent informując IP o powierzaniu przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, powinien przekazać informację o nazwie i adresie podmiotu, z którym zawarł umowę powierzania przetwarzania danych osobowych.