Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach POWER 2014-2020

data publikacji: 13-01-2017

Bank Gospodarstwa Krajowego pod koniec 2016 r. podpisał umowy, na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) będą w całej Polsce udzielać ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020), pożyczek podmiotom ekonomii społecznej.

Wartość całkowita projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w POWER 2014-2020 to blisko 160 mln zł. Podpisane umowy dotyczą pierwszej transzy tych środków, czyli 35 mln zł.

Podmioty ekonomii społecznej (PES) będą mogły uzyskać środki na wzmocnienie i rozszerzenie działań oraz realizację nowych przedsięwzięć. Powinny być to takie przedsięwzięcia, które generują korzyści społeczne (np. tworzenie miejsc pracy).

Łączna kwota na instrumenty finansowe POWER 2014-2020 to prawie 180 mln zł, w tym:

  • 154,5 mln zł – instrument pożyczkowy,
  • 4,4 mln zł – instrument reporęczeniowy,
  • 20 mln zł – instrumenty innowacyjne, np. social venture capital.

Środki dla PES będą w większości uruchamiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni funkcję funduszu funduszy. Pożyczki będą udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych w przetargu, tj.: Funduszu Rozwoju Wałbrzyskiego w makroregionie zachodnim oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w pozostałych czterech makroregionach. Przy czym zaangażowanie środków prywatnych wyniesie co najmniej 10%.

W kwietniu 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy BGK a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na instrument pożyczkowy i reporęczeniowy dla PES. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r. na kwotę niemal 160 mln zł. Dzięki tej umowie wsparcie otrzyma co najmniej 2030 podmiotów ekonomii społecznej oraz utworzonych zostanie co najmniej 1250 miejsc pracy.

Działalność ekonomiczna tego typu przedsiębiorstw służy im wyłącznie do osiągania celów społecznych, takich jak np. zatrudnianie czy pomoc osobom bezdomnym w odzyskaniu kompetencji potrzebnych w funkcjonowaniu w rodzinie, na rynku pracy, w społeczeństwie. Istotne jest także to, żeby podmioty ekonomii społecznej bazowały na lokalnych zasobach (np. angażując miejscowych dostawców i producentów). Przez to będą wspierać lokalny rozwój gospodarczy.

Więcej informacji na stronie internetowej www.power.gov.pl w zakładce Wiadomości.