Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Program Wiedza Edukacja Rozwój szansą dla młodych

data publikacji: 22-11-2016

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla następujących Działań Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie PO WER 2014-2020

Ze wsparcia w ramach Poddziałania 1.1.1 mogą korzystać osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
 • zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Celem uzyskania wsparcia należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Natomiast w ramach Poddziałania 1.2.1 ze wsparcia mogą korzystać osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby młode w wieku 15-29 lat (bezrobotne i bierne zawodowo), w szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET.

Wsparcia będą udzielały instytucje wyłonione w ramach konkursu: POWR.01.02.01-IP.20-30-00 (.pdf)

Każdorazowo edukacyjno – zawodowa pomoc jest dobrana odpowiednio do indywidualnych potrzeb osób młodych oraz zapotrzebowania potencjalnych pracodawców na rynku pracy. Przybiera ona postać:

 • pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • uzupełnienia lub zdobywania nowych umiejętności i kompetencji,
 • pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
 • niwelowania barier, na jakie młode osoby niepełnosprawne napotykają na rynku pracy,
 • zwiększania zawodowej mobilności międzysektorowej i geograficznej (sfinansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatku relokacyjnego),
 • działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia (m. in. bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości max ok. 24 tys. zł, tj. sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia).

Tego rodzaju kompleksowe wsparcie przekłada się na zwiększenie możliwości pozyskania zatrudnienia przez osoby młode.

Pierwsze efekty projektów

Od początku realizacji Działania 1.1 PO WER w województwie wielkopolskim z pomocy skorzystało już ponad 9 500 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat:

 • ok. 3 400 osób przed przystąpieniem do projektu było długotrwale bezrobotnymi,
 • najwięcej było wśród nich osób poniżej 25 roku życia (ponad 6 200 osób),
 • więcej niż 5 500 uczestników pochodziło z terenów wiejskich.

W wyniku uzyskanego wsparcia w projektach:

 • przeszło 7 100 osób podjęło zatrudnienie (łącznie z zakładającymi działalność gospodarczą),
 • ponad 1 300 osób młodych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Punkt kontaktowy POWER 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji na stronie internetowej www.power.gov.pl w zakładce Znajdź dofinansowanie i znajdź instytucję, która realizuje wsparcie dla młodych w województwie wielkopolskim i szuka uczestników projektów, którzy będą objęci pomocą.