Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/6.1.2/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty w dniu 31 marca 2008 r. na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
obejmujących:

 • szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
  • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy 
  • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: 
  • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż 
  • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych 
  • migracji zarobkowych na terenie regionu.
    

Kwota środków przeznaczona na realizację projektów wynosi ogółem 4 855 896,00 PLN, w tym kwota dofinansowania 4 127 512,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 1 kwietnia 2008r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2008r. Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

O dofinansowanie mogą występować powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentację konkursową można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań, tel. 061 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.