Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/6.1.2/1/09

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty w dniu 22.05.2009 r. na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, obejmujących:

 • projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie
  m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym:
  • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie,
   m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych
   i pośredników pracy, 
  • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 22.05.2009 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. 
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2009 r.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 12 030 965,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Sprostowanie dotyczące konkursu PO KL/6.1.2/1/09

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie sprostować informację dotyczącą możliwości realizowanych typów projektów w ramach konkursu otwartego PO KL/6.1.2/1/09 zawartą w ogłoszeniu prasowym z dnia 22 maja 2009 r.

Zgodnie z Planem działania dla Priorytetu VI na rok 2009 r. istnieje możliwość składania wniosków obejmujących:

 • projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie
  m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym: 
  • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, 
  • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań.


Pozostałe informacje dotyczące ww. konkursu otwartego nie ulegają zmianie.

Dokumentacja konkursowa