Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/6.3/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty w dniu 14 kwietnia 2008r. na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich obejmujących:

  • projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
  • wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, 
  • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno–społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
     

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000,00 PLN. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 14 kwietnia 2008r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2008 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs. 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl


Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
1 595 513,00 PLN (w tym poziom dofinansowania projektów wynosi 100%). 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl