Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/7.2.2/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza w dniu 31 marca 2008 roku konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, obejmujących wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi:

  • usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, 
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, 
  • rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 
  • promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
     

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 8 671 886 PLN.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 1 kwietnia 2008 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C, sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do dnia 31 grudnia 2008 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentację konkursową można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań, tel. 061 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.