Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/7.3/1/09

data publikacji: 15-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odwiesza konkurs otwarty w dniu 17 lutego 2009 r. zawieszony z dniem 31 marca 2009.

Na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, obejmujących:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

  • projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), 
  • wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, 
  • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
     

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 23 października 2009 w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2009 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (pod uwagę brane będą wnioski złożone po terminie odwieszenia konkursu, tj. od dnia 23 października 2009 r.).

Zgodnie z kryterium dostępu zawartym w Dokumentacji konkursowej Wnioskodawca składa nie więcej niż 5 wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na jeden konkurs (pod uwagę brane będą również wnioski złożone przez wnioskodawcę w ramach konkursu otwartego ogłoszonego w dniu 17 lutego 2009 r., tj. złożone do WUP w Poznaniu w okresie od 17 lutego 2009 r. do 31 marca 2009 r.).

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Na dzień wznowienia konkursu tj. 23 października 2009 dostępna wartość środków wynosi
5 669 326,98 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Zmiany zapisów Dokumentacji konkursowej

data publikacji: 27-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 8 lipca 2009 r. nowego dokumentu regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w projektach PO KL zmianie ulega zapis Dokumentacji konkursowej w punkcie 2.6.14. W związku z powyższym punkt 2.6.14 otrzymuje brzmienie:

2.6.14 Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.”

Tym samym zapisy dokumentacji konkursowych, dla konkursów ogłoszonych 17 lutego br. w kwestiach dotyczących zasady udzielania pomocy publicznej w projektach PO KL ulegają odpowiedniej zmianie.

Zmiany zapisów w Dokumentacji konkursowej dla konkursów odwieszonych

data publikacji: 30-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla konkursów odwieszonych dnia 23 oraz 27 października br. w kwestiach dotyczących zasady udzielania pomocy publicznej w projektach PO KL oraz procedury odwoławczej obowiązującymi dokumentami są odpowiednio:

  1. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r., 
  2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

Informacja dotycząca zawieszenia konkursu otwartego w ramach Działania 7.3

data publikacji: 27-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/7.3/1/09 zostaje zawieszony z dniem 04.12.2009 r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 16.11.2009, wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Dokumentacja konkursowa