Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca zamknięcia konkursów ogłoszonych w 2010 r. z dniem 31.12.2010 r.

data publikacji: 31-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/6.1.1/2/10 
 • PO KL/6.2/1/10 
 • PO KL/6.3/1/10 
 • PO KL/7.2.1/1/10 
 • PO KL/7.2.2/1/10 
 • PO KL/7.3/1/10 
 • PO KL/8.1.1/1/10 
 • PO KL/8.1.2/1/10 
 • PO KL/8.1.2/2/10 
 • PO KL/8.1.3/1/10 
 • PO KL/8.2.1/1/10 
 • PO KL/9.1.1/1/10 
 • PO KL/9.1.2/1/10 
 • PO KL/9.2/1/10 
 • PO KL/9.3/1/10 
 • PO KL/9.4/1/10 
 • PO KL/9.5/1/10

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2011 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Informacja dotycząca terminów składania wniosków w konkursie otwartym w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 12-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.2/2/10, które odbędzie się 27 lipca 2010 r., skierowane zostaną poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie złożone do 14 lipca 2010 r. włącznie. Zgodnie z Dokumentacją Konkursową dla Poddziałania 8.1.2 ww. termin upływał 12 lipca 2010 r.

Przedłużenie terminu naboru wniosków, które zostaną skierowane na II posiedzenie Komisji Oceny Projektów związane jest z awarią serwerów obsługujących aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. Do czasu ponownego uruchomienia GWA, Wnioskodawcy mogą korzystać z GWA - Edytor, którego plik instalacyjny dostępny jest m.in. na stronach PARP, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, WUP w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zawieszenie konkursu nr PO KL/8.1.2/1/10

data publikacji: 09-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/8.1.2/1/10 zostaje zawieszony z dniem 16 marca br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 8 marca br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty PO KL/8.1.2/1/10

data publikacji: 03-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków od dnia 8 marca 2010 r. dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/10 otwartego w dniu 3 marca 2010 r. na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie obejmujących:

 • Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne
  i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym:
  • szkoleń i poradnictwa zawodowego, 
  • poradnictwa psychologicznego, 
  • pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), 
  • pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), 
  • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: 
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. PLN, 
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 08.03.2010 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2010 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Konkurs objęty jest procedurą przyspieszonego wyboru projektów. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
10 000 000,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej

Dokumentacja konkursowa

Wytyczne dot. konkursu