Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/8.2.1/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty w dniu 31 marca 2008 roku
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe, obejmujących:

  • staże i szkolenia praktyczne dla:
    • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, 
    • pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
  • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out),
  • szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.
     

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można przesłać pocztą, kurierem lub składać osobiście, od dnia 1 kwietnia 2008 r., w godzinach od 8.00 – 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2008 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań, Budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
6 758 506,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.