Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/9.3/1/09

data publikacji: 19-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odwiesza konkurs otwarty w dniu 29 czerwca 2009 r. zawieszony z dniem 29 lipca 2009 r.

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych obejmujących:

 • kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, 
 • kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 
 • programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparciem dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), 
 • usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, 
 • wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: 
  • monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, 
  • podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, 
  • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 27 października 2009 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2009 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (pod uwagę będą brane wnioski złożone po terminie odwieszenia konkursu tj. od dnia 27 października 2009 r.).

Zgodnie z kryterium dostępu zawartym w Dokumentacji konkursowej Wnioskodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na jeden konkurs (pod uwagę będą brane również wnioski złożone przez wnioskodawcę w ramach konkursu otwartego w dniu 29 czerwca 2009 r. tj. złożone w WUP w Poznaniu w okresie od 29 czerwca 2009 r. do 29 lipca 2009 r.).

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Na dzień wznowienia konkursu tj. 27 października 2009 r. dostępna wartość środków wynosi: 3 991 763,07 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23.

Zmiany zapisów w Dokumentacji konkursowej dla konkursów odwieszonych

data publikacji: 30-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla konkursów odwieszonych dnia 23 oraz 27 października br. w kwestiach dotyczących zasady udzielania pomocy publicznej w projektach PO KL oraz procedury odwoławczej obowiązującymi dokumentami są odpowiednio:

 1. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r., 
 2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

Zawieszenie konkursu w ramach Działania 9.3 PO KL

data publikacji: 05-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.3/1/09 zostaje zawieszony z dniem 13 listopada br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 30 października br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Dokumentacja konkursowa