Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/9.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty w dniu 16 czerwca 2009 roku na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty obejmujących:

  • studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć),
  • studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia,
  • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,
  • programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 16 czerwca 2009 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2009 r.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
4 615 044,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Zawieszenie konkursu w ramach Działania 9.4

data publikacji: 06-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.4/1/09 zostaje zawieszony z dniem 13 lipca br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 3 lipca br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone
(w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował
o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Dokumentacja konkursowa